“מנצליםאתהמצב”:מפוניםזועמים——בעלידירותמספסריםבכספימענקהאכלוס|ישראלהיום

2024-01-18 10:49来源:大智报

מנצליםאתהמצ:בהוועדההמיוחדתלענייניצעיריםקיימההיום(רביעי)דיוןהמשךבנושאהפגיעההכלכליתבשוכרידירותצעיריםבישוביםמפונים。בדיוןהקודםהלינוצעיריםששוכריםדירותבאזוריםמפוניםעלכךשהםנאלציםלהמשיךולשלםשכירות,עלאףשאינםשוהיםבדירות。בדיוןהיוםהוצגועדויותנוספותלקשייםעמםמתמודדיםצעיריםומשפחותבאזוריםמפונים。

永永永永永永永永永永永永永;ח”כלזימי:הממשלהממשיכהבמסעהבזבוזחסרהאחריות(ארכיון)/ /ערוץהכנסת

ביןהיתרעלהכיסטודנטיםהמתגורריםבמעונותלאזכאיםלמענקאכלוסעצמאי,מאחרואינםרשאיםלשנותאתכתובתמגוריהםהרשמית。כמוכן,דיווחוצעיריםהמתגורריםבשכירותבקיבוציםעלכךשהםנדרשיםלהמשיךולשלםשכירותמלאהאוחלקית,לרבותמיסיקהילהעלשירותיםשאינםניתניםבימיםאלה。

没完没了

בנוסף,דיווחושוכריםעלתופעותפסולותכגוןבעלידירותשמעליםאתמחיריהדירהעלפיגובהמענקהאכלוסואףעלבעלידירותש”מספסרים”במענקיםומציעיםחתימהעלחוזישכירותבאזוריםמפוניםלשםקבלתהזכאות。

“ריוהוועדה,ח”כנעמהלזימי:“מדוברבאנשיםשהםמלחהארץ,חלקםעברולצפוןאולדרוםלצורךהשכלהופרנסהורביםמהםנמצאיםהיוםבמצבבלתיסבירשלתביעותמשפטיותעלחוזהאותשלוםמופרזעלדירותחלופיות,כיהמדינההלאיצרהשוםחוקאוהסדרזמנישיגדיראתהמצביםהאלה”。

מתחםאוהליםלמפוניםמהצפוןברמתגן,צילום:יוסיזליגר

“מאכזבלדעתשישמישמנצלאתהמצבעלחשבוןהשוכריםוהמדינה,אבלכאןהמדינהיכולהוצריכהלהתערב,לוודאשהאנשיםהאלהלאיהיומאוימיםמשפטית,להגדירהוראתשעהזמניתשתקבעאיסורעלהעלאתמחירידירותביותרמ-15%בתקופההזו。אנילארואהמצבקיצונייותרשמצריךרגולציהוהסדרהיותרממהשקורהעכשיו。צריךלייצרמנגנוןשמאזןביןהצדדיםולאפשרלאנשיםלהריםאתהראשולאליפול”。

שושהאונימה,אםחדהוריתלשניילדיםהמתגוררתבמטולהסיפרה:“פונינולמלון。没完没了,没完没了,没完没了。永无休止,永无休止,永无休止,永无休止,永无休止,永无休止,永无休止。איןלנואפשרותלעבורלדירהכיבעליהדירהמחשביםאתשכ”דלפיגובהמענקאכלוס。כלומר,עלדירת2.5חדריםבטבריהמבקשים16אלףשקלים。בעלתהדירהשליבמטולהלאמוכנהלהורידאפילושקלאחד。永永永永永永永永永永永永永永永永永。ניסיתילנהלאיתהמשאומתן,אבלב-27לדצמברהיאגבתהממניאתהצ”קביטחוןעלסך15אלףשקליםוהכניסהואתילמינוס”。

מתןזוארץ,סטודנטמפונה:“השתחררתיממילואיםלפניכמהשבועותוגיליתיאתהפעריםשלשכ”דכפול。没完没了,没完没了,没完没了-300没完没了。63%不停地,不停地,不停地,不停地,不停地,不停地,不停地,不停地。92%不停地,不停地,不停地,不停地,不停地,不停地,不停地。永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永。רובנוכרגעלאעובדיםולאמקבליםמענהבשוםמתווהסיוע。שכירותעלדירהחלופיתמתחילהלפעמיםב- 2500 -3000שקלים。יחדעםהתשלוםעלהדירההמפונהלאנשארלנודברעבורציודבסיסילאבזורהדיורהחלופיולמחייה”。

תושביםאשרפונומניריצחק,צילום:ללא

עו”דיערהלמברגר,ממשרדהמשפטים,אמרה:“מענקהאכלוסלאאמורלכסותעלשכ”דשלשתידירות,אלאהואחלופהלמהשניתןבמלון——דיורחלופיושלושארוחות。永无止尽,永无止尽,永无止尽,永无止尽。לגבישארההוצאותשישלמפונים——ניתןמענקהתארגנותחדפעמיויכוללהיותשצריכיםלהינתןעודמענים,אבללאבמסגרתשלמענקהאכלוסשנועדלדיורבלבד”。

……………………

“אנחנועריםלקשייםשלהשוכריםאבלחשובבנוסףלהציגגםאתעמדתהמשכירים。ישנהנטייהלהניחשהמשכירהואבהכרחהחזקוהשוכרהואהחלשאבלזהלאנכון。מדוברבאוכלוסייהרחבהומגוונת,הרבהמבעליהדירותצריכיםבעצמםאתתשלומיהשכירותלמחייתם,לכןאנחנולאסבוריםכרגעשישמקוםלהתערבבמערכתהיחסיםביןהשוכרלמשכיר”。

בנוסףהזכירהעו”דלמברגרכיחוקדחייתמועדיםשתוקפוהוארךלאחרונהמאפשרלדחותתשלומים,בהםגםתשלומישכירותעדסוףחודשפברוארואמרה:“התשלוםלאמתבטלאבלישכאןהקלהתזרימית。אנילאבטוחהעדכמהישמודעותלחוקהזהבשוקהפרטי”。

מפוניםמהקיבוציםבעוטףבאחדמבתיהמלוןביםהמלח,צילום:אי。אף。פי

עו”דספירסלוצקר,מארגון”שוברותקירות”,תנועהחברתיתלקידוםקמפייניםציבורייםלמעןהציבור:“משרדהמשפטיםמציגעמדהמקוממתומנותקת。永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永。חוקדחייתמועדיםמשמעותודחייתהבעיהואנשיםכברהיוםלוקחיםהלוואותכדילעמודבתשלומים。תציגועמדהברורהותגידומהיכוללאפשריציאהמחוזהללאסנקציותכדישאנשיםלאיגיעולביתמשפט。נכוןשישבעלידירותשזוהכנסתםהיחידה,אבלהמדינההיאשצריכהלפצותאותם。“啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊!”

עו”דאפרתאורןהתייחסהלנושאשלדמישכירותהמשולמיםלקיבוציםוציינהכיבמידהוקיבוץיאפשרלשוכריםלאלשלםאתדמיהשכירות,הואיהיהזכאילקבלפיצויעלאובדנםככלשהואמדווחעליהםכעלהכנסהעסקית。עודהדגישהכיישלבצעבחינהפרטניתלגביאופיההשכרהבכלקיבוץ。באשרלדירותשנפגעומנזקיהמלחמהאמרהכי”משכירהדירהיפוצהגםעלאובדןדמיהשכירות”וציינהכי”כרגעישנוקושילהגיעלדירותשנפגעוכדילהעריךאתמידתהנזקולהגדיראתגובההפיצויים”。

באשרלאיתשלוםמענקאכלוסעצמאילסטודנטיםהמתגורריםבמעונות,ציינונציגירשותהאוכלוסיןכיהמדיניותהיאלאלאפשרשינוימעןבשלההגדרהשלמעונותכדיורארעי。

מנכ”למכללתתלחי,אליכהן,דיווחלוועדהכיהמכללהאינהגובהדמישכירותמסטודנטיםשאינםשוהיםכעתבמעונות。“ריוהוועדהח”כלזימיאמרהכיבהינתןעובדהזו,ישלשקולמתןזכאותחלקיתלמענקהאכלוסאואמצעיסיועכלכליאחרלסטודנטים。

טעינו吗?נתקן!永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永

米乐网声明:未经许可,不得转载。
美国
欧洲
中东